REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
 • 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.iskracassettes.com, prowadzony jest przez Iskra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000927167; NIP: 5833438668; REGON: 52023845, adres e-mail: shop@iskracassettes.com
 • 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 • 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać aktywny adres e-mail oraz urządzenie, umożliwiające właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych.
 • 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami.
 • 5. Klient może składać Zamówienia bez konieczności utworzenia Konta.
 • 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 • 7. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • 8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 • 9. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  • a. CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
  • b. HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym
  • c. KLIENT - podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego. Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowa o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  • d. KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).
  • e. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • f. KONTO - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę.
  • g. KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty.
  • h. LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
  • i. PRODUKT - dostępna w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
  • j. PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
  • k. REGULAMIN/ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344 ze zm.).
  • l. REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  • m. SKLEP INTERNETOWY - platforma prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta, zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.iskracassettes.com.
  • n. SPRZEDAWCA - Iskra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Doki 1, 80-863 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000927167; NIP: 5833438668; REGON: 52023845, adres e-mail: shop@iskracassettes.com.
  • o. TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.
  • p. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
  • q. USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  • r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.).
  • s. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
§ 2. Usługi elektroniczne świadczone przez Sklep Internetowy
 • 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  • a. Konto;
  • b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  • c. umożliwianie Klientom korzystanie z usług Koszyka;
  • d. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  • a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  • b. kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 • 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta oraz akceptacji Regulaminu. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@iskracassettes.com
 • 4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 • 5. Klient zobowiązany jest w szczególności:
  • a. podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;
  • b. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego (za działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
  • c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • d. zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;
  • e. terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  • f. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • g. niepodejmowania działań takich jak (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.
 • 6. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Sprzedawca dołoży starań, aby każdorazowo informować o przerwach technicznych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 • 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących ważnych przyczyn:
  • a. sposób korzystania przez Klienta z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  • b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  • c. Klient narusza postanowienia § 2 ust. 5 Regulaminu.
§ 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 • 1. Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień na stronie Sklepu Internetowego. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • 2. Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w następujących krokach:
  • a. dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;
  • b. wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie prawidłowego numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT; w przeciwnym razie faktura VAT nie będzie mogła zostać wystawiona przez Sprzedawcę;
  • c. wybór sposobu zapłaty, ewentualnych dodatkowych usług oraz wybór metody dostawy;
  • d. akceptacja Regulaminu;
  • e. przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy;
  • f. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 • 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz, jeśli realizacja zamówienia jest możliwa, jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualnie dodatkowe koszty np. w przypadku korzystania z usług dodatkowych. O łącznej wartości Zamówienia Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 4. Sposoby i terminy płatności
 • 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży. Dostępne metody płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 • 2. Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
 • 3. Nieuiszczenie płatności przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia wybierając płatność przelewem tradycyjnym oraz w ciągu 24 godzin wybierając płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 • 4. W przypadku, gdy Klient wybrał płatności za pobraniem, jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 • 5. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 5. Dostawa produktu
 • 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego.
 • 2. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 • 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 • 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.
 • 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 • 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 • 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • 8. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu Internetowego.
§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
 • 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 • 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub w formie wiadomości e-mail na adres: shop@iskracassettes.com. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 4. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  • a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  • b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 • 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umów:
  • a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • d. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§ 7. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi
 • 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 • 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w ustawie Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu.
 • 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 • 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
  • c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
  • d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
§ 9. Dane osobowe
 • 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 • 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.
§ 10. Postanowienia końcowe
 • 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2022r.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  • a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  • b. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  • c. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • d. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  • e. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 • 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
 • 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • 6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 • 7. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.
 • 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
Kontakt

Szukasz konkretnego wykonawcy?
Napisz do nas!

opcjonalne